SJ LifeMag - шаблон joomla Новости

YouTube light color icon  ins

BL4.2010

 • Zadnji nalog

  subota, 2. siječnja 2010.

  1.lekcija
  Zadnji nalog
  “I vidjeh: drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku.” (Otkrivenje 14:6)
  “Spašavanje grješnika zahtijeva usrdan, osobni rad. Moramo im odnijeti riječ života, a ne čekati da oni dođu k nama. Kad bih barem mogla uputiti ljudima i ženama riječi koje bi ih potaknule na marljiv rad!”—Svjedočanstva, sv. 9, str. 117.
  nedjelja   27. prosinca
  1.    ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE
  a.    Kako glasi najstrašnije upozorenje u Bibliji ikada upućeno lju­dima? Otkrivenje 14:9-11.
  “U trećoj anđeoskoj poruci nalazi se najstrasnija prijetnja ikada upućena smrtnicima. Grijeh koji izaziva Božju srdžbu nepomiješanu s milošću mora da je užasan. Ljudi ne smiju ostati u tami glede tog važnog pitanja. Upozo­renje protiv toga grijeha mora se uputiti svijetu prije nego što dođu Božji sudovi, kako bi svi mogli saznati zašto oni moraju doći te da bi im se pružila prilika da ih izbjegnu.”—Velika borba, str. 449, 450.
  b.    Zašto trebamo proučavati takva upozorenja? Ne možemo li na­ći u Bibliji bolje teme za proučavanje? Rimljanima 15:4.
  “Kad bi naši vjernici bili bar upola budni, kad bi shvatili koliko su blizu događaji opisani u Otkrivenju, došlo bi do reformacije u našim crk­vama i mnogo bi ih više vjerovalo u poruku istine. Nemamo vremena za gubljenje; Bog nas poziva da bdijemo nad dušama kao oni koji će morati položiti račun... Dopustite da Daniel govori, da Otkrivenje govori i kaže vam što je istina. No bilo koju temu iznosili, uzdignite Isusa kao središte sve nade.”—Testimonies to Ministers, str. 118.
  ponedjeljak 28. prosinca
  2.    DANIEL I OTKRIVENJE
  a.    Zašto je u ovim posljednjim danima zemaljske povijesti važno proučavati zajedno Danielovu knjigu i Otkrivenje? Daniel 12:4; Otkrivenje 1:19; 22:10.
  “U Otkrivenju se susreću sve knjige Svetoga pisma i sve tamo završava­ju. Tu se nalazi dopuna Danielove knjige; ona je proročanstvo, a ovdje je otkrivenje.”—Djela apostola, str. 585.
  b.    Zašto je ispravno shvaćanje Otkrivenje 14:6-12 od životne važ­nosti u današnje vrijeme?
  “Vidjela sam jednu grupu ljudi koji su bili vrlo oprezni i čvrsti i koji nisu podržavali one koji su htjeli pokolebati utvrđenu vjeru crkve. Bog je na njih gledao s odobravanjem. Pokazana su mi tri koraka - prva, druga i treća anđeoska poruka. Moj anđeo pratilac reče: ‘Teško onome tko izmijeni i naj­manju sitnicu u tim porukama. Ispravno shvaćanje tih poruka od životne je važnosti. Sudbina duša ovisi o tome na koji način prime te poruke.’ Još jed­nom mi je skrenuta pozornost na te poruke i vidjela sam koliko je skupo Bož­ji narod platio svoje iskustvo; stečeno je uz mnogo patnje i uz tešku borbu. Bog ih je vodio korak po korak, sve dok ih nije doveo do čvrstog stajališta koje se ne može pomaknuti.”—Rani spisi, str. 258, 259.
  “Govorimo o prvoj anđeoskoj poruci, o drugoj poruci, a vjerujemo da ponešto znamo i o trećoj, ali sve dok smo zadovoljni svojom ograničenom spoznajom, nećemo biti podobni za primanje jasnije spoznaje istine. Onaj tko čvrsto drži riječ života, mora si uzeti vremena za proučavanje Biblije i ispitivanje vlastitog srca. Ako to zanemari, neće znati kako služiti dušama kojima je potrebna istina. Marljiv i ponizan istraživač, koji usrdnom molit­vom i proučavanjem teži za istinom kakva je u Isusu, zasigurno će biti nag­rađen.”—Gospel Workers, str. 251.
  c.    Otkrivenje 14:6, 7 govori o poruci koju je donio “jedan drugi anđeo.” Zašto o toj poruci govorimo kao o poruci koju donosi "prvi anđeo"? Otkrivenje 14:9 (usporedite s Otkrivenjem 8:13).
  utorak   29. prosinca
  3.    EVANĐEOSKI NALOG
  a.    Što objavljuje prvi od trojice anđela iz 14. poglavlja Otkrive­nja? Otkrivenje 14:6, 7.
  “[citat: Otkrivenje 14:6, 7] Rečeno je da će anđeo biti glasnik te opo­mene, i to je vrlo značajno. Čistoćom, slavom i silom nebeskog glasnika božanska je mudrost htjela prikazati uzvišenost djela koje treba izvršiti ta vijest, kao i silu i slavu koje će ju pratiti. Anđelov let "posred neba", "jaki glas" kojim se izgovara ta opomena i njezino objavljivanje svim "stanovnicima zemlje" - "svakom narodu i plemenu, jeziku i puku" - jasno govori o brzini kojom se taj pokret širio svijetom.”—Velika borba, str. 355.
  “Poruka koju je objavio anđeo koji leti posred neba vječno je evanđelje, isto ono evanđelje koje je objavljeno u Edenu kada je Bog rekao zmiji: ‘Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.’ (Postanak 3:15). Ovdje se nalazi prvo obećanje Spasitelja koji će stupiti na bojno polje da se suprotstavi sotoninoj sili i pobijedi ga.”—SelectedMessages, knjiga 2, str. 106.
  b.    Kome je dan nalog da propovijeda evanđelje? Marko 16:14-16.
  “No služba Bogu uključuje i osobno angažiranje - moramo osobno radi­ti na promicanju Božjeg djela i raditi zajedno s Njim na spašavanju svijeta. Kristov nalog: "Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest sva­kom stvorenju!", upućen je svakom Njegovom sljedbeniku. (Marko 16:15.) Svi koji su pozvani na nov život u Kristu pozvani su i da rade na spašavanju svojih bližnjih. Tada će naša srca kucati u suglasju s Kristovim srcem i osje­ćat ćemo istu čežnju da tražimo izgubljene duše kao što je i On osjećao. Ne mogu svi raditi na isti način, ali za sve ima i mjesta i posla u Božjem dje­lu.”—Kristove priče, str. 300, 301.
  “Spasiteljev nalog učenicima uključuje sve vjernike, sve do kraja vreme­na. Svima koji su primili nebesko nadahnuće povjereno je evanđelje. Svi koji prime Kristov život primili su i nalog da rade na spašavanju svojih bližnjih. Crkva je osnovana upravo za taj rad, i stoga svi koji prihvate njezin svečani zavjet obvezali su se time da će surađivati s Kristom.”—Counsels to Parents, Teachers, and Students, str. 466; Želja vjekova, str. 822.
  srijeda   30. prosinca
  4.    RAD ANĐELA
  a.    Na koji način sveti anđeli sudjeluju u zemaljskim aktivnostima? Hebrejima 1:13, 14.
  “Krist čezne za tim da preko svoga Duha moćno djeluje na obraćanju grješnika. No, prema Njegovu božanskom planu, to se djelo mora izvršiti kroz Njegovu crkvu, a članovi crkve toliko su se udaljili od Njega da preko njih ne može izvršiti svoju volju. Krist želi raditi preko ljudi, ali ti ljudi mora­ju biti u suglasju s Njegovim karakterom.”—Svjedočanstva, sv. 5, str. 189.
  “Bog za svoje predstavnike među ljudima ne bira anđele koji nikada nisu pali, već ljudska bića, ljude koji imaju slabosti kao i oni koje nastoje spasiti. Krist je uzeo na sebe ljudsko obličje da bi mogao doprijeti do čovječanstva. Bio je potreban božansko-ljudski Spasitelj da svijetu donese spasenje. Ljudi­ma i ženama povjerena je sveta zadaća da objave "neistraživo Kristovo bo­gatstvo." (Efežanima 3:8)
  Gospod u svojoj mudrosti dovodi one koji čeznu za istinom u vezu s lju­dima koji znaju istinu. Nebo je odredilo da oni koji su primili svjetlost podi­jele ju s onima koji su u tami. Čovjek, kad svoju radnu energiju crpi iz veli­kog Izvora mudrosti, postaje oruđe preko kojeg sila evanđelja moćno djeluje, preobražavajući um i srce.”—Djela apostola, str. 134.
  b.    Navedite primjere kako anđeli rade za ljudska bića! Djela 10:1-4.
  “[Kako se približavamo kraju svijeta,] sotonine će sluge u ljudskom obličju sudjelovati u ovom zadnjem velikom sukobu kako bi onemogućili izgradnju Božjeg kraljevstva. I nebeski anđeli u ljudskom obličju bit će na djelu. Dvije suprotstavljene strane postojat će sve dok se ne zatvori zadnje poglavlje povijesti ovog svijeta. Sotonine su sluge u svim gradovima. Ne možemo si dopustiti ni jedan trenutak nepažnje. Istinski, nepokolebljivi vjernici molit će se sve više i više, a manje će govoriti o nebitnim stvari­ma. S njihovih usana čut će se sve odlučnija svjedočanstva kako bi ohrab­rili slabe i potrebite.”—SelectedMessages, knjiga 2, str. 383.
  četvrtak 31. prosinc
  5.    PREDSTAVLJA LJUDE
  a.    Nakon što je Gospod pozvao Savla i Kornelija, što je trebalo učiniti za njih i tko je to trebao učiniti? Djela 9:5­12; 10:5, 6, 19-24.
  “Čudesna svjetlost koja je obasjala Savlovu tamu bila je Gospodnje djelo, ali postojao je i posao koji su za njega trebali učiniti učenici. Krist je izvršio djelo otkrivenja i osvjedočenja, a sada je pokajnik bio u stanju učiti od onih koje je Bog postavio da poučavaju ljude Njegovoj istini.”—Djela apostola, str. 121.
  b.    Budući da se Bog koristi ljudima da propovijedaju evanđelje svijetu, koga predstavljaju ti anđeli iz 14. poglavlja Otkrive­nja? Izaija 52:7, 8.
  “Krist dolazi drugi put, sa silom koja spašava. Da bi pripremio ljude za taj događaj, poslao je prvu, drugu i treću anđeosku poruku. Ti anđeli predstavljaju one koji prihvate istinu te sa silom objavljuju evanđelje svi­jetu.”—Biblijski komentari, sv. 7, str. 978, 979.
  “Moramo biti vjerni upravitelji, ne samo svog novca već i milosti koja nam je darovana, kako bi mnoge duše mogle biti dovedene pod krvlju poprs­kanu zastavu Kneza Emanuela. Ciljevi i rezultati koje trebaju postići posve­ćeni misionari sveobuhvatni su. Polje za misionarski rad nije ograničeno kas­tama ni nacionalnošću. Polje je cijeli svijet, i svjetlost istine mora stići do svih tamom obuzetih mjesta ovog svijeta u mnogo kraće vrijeme nego što mnogi smatraju mogućim.”—Fundamentals of Christian Education, str. 209.
  petak   1. siječnja
  ZA RAZMIŠLJANJE
  a.    Zašto trebamo proučavati proročanstva koja govore o našem vremenu?
  b.    Što prvi anđeo, prije najave suda, objavljuje jakim glasom?
  c.    Na koji način su nebeski anđeli uključeni u zemaljska zbivanja?
  d.    Tko treba poučiti istini one koje Gospod pozove da Ga slijede?
  e.    Što trojica anđela iz Otkrivenje 14 predstavljaju na Zemlji, i kakva je naša odgovornost?.

 • What payment methods do you accept?

  We accept PayPal payments, credit cards (major credit cards like Visa, MasterCard, Maestro, American express etc.). The payments are managed by 2CheckOut, one of the most powerful payment gateway systems. They are completely secure as you are the only one who has access to your financial information. You may also pay through bank transfer. Please, contact us for further details regarding the payment methods.
 • What will happen after my membership expires?

  After your membership expires you may continue using the same template/extension you have downloaded and installed on your domain. In fact, you may use the same template/extension for lifetime if you wish. No other payment is required to keep the same template/extension. The payment is a one-time fee. However, you won't be able to have support from SmartAddons after the expiry. Support is given as long as you are an active member.

 - See more at:

Adresa

Reformni pokret
adventista sedmog dana

Ribnička 12
10110 Zagreb
Gdje smo: KARTA

Bogoslužja

Subotom
09:30 - 10:30 subotnja škola
11:00 - 12:00 propovijed

Radno vrijeme ureda
ponedjeljak - četvrtak
11:00 - 15:00
Informacije:
01 3634 067 / 099 5115 225

Kontakt

ZAGREB - centrala
Ribnička 12
tel. 01/3634 067
info@rpasd.hr
OIB: 12980410812